Algemene Voorwaarden

A Het bedrijf

 • Fun2Swim staat geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Den Haag met het dossiernummer 66333164.
 • Fun2swim heeft een BTW-nummer te weten: NL002250696B28

B Controle

 • Fun2Swim leidt op voor de zwemdiploma’s A, B en C van de stichting ENVOZ.
 • Fun2Swim is een erkend opleidings- en exameninstituut van de stichting ENVOZ.

C Inschrijving, plaatsing en voorwaarden

 • Een ouder/verzorger kan een leskind inschrijven via de website: www.fun2swim.nl waarbij alle correspondentie omtrent wederzijdse wijzigingen schriftelijk gaat.
 • Een inschrijving is persoonlijk en definitief wanneer de vereiste aanbetaling op onze rekening is ontvangen en het ontvangst door de zwemschool is bevestigd door middel van e-mail of per brief.
 • Om in aanmerking te kunnen komen voor zwemlessen voor het B-diploma dient het leskind in het bezit te zijn van het zwemdiploma A.
 • Het leskind, dat bij Fun2Swim het zwemdiploma A heeft behaald, krijgt voorrang bij de plaatsing in een zwemlescursus voor het B-diploma. In alle andere gevallen wordt het leskind geplaatst in volgorde van de reserveringslijsten.

D Betaling

 • Het cursusgeld dient op de door Fun2Swim aangegeven wijze en binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan op rekeningnummer NL45 RABO 0338188193 t.n.v. Fun2Swim.
 • Indien aan de gestelde betalingstermijn niet wordt voldaan, komt de definitieve plaatsing van het leskind in een zwemlesgroep automatisch te vervallen en bestaat geen recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld.

E Aansprakelijkheid

 • Fun2Swim sluit elke aansprakelijkheid, restitutie van cursusgeld en/of enige andere financiële vergoeding uit wanneer Fun2Swim in een overmacht situatie komt te verkeren, niet Fun2Swim te verwijten, als gevolg van wettelijke maatregelen of anderszins, waardoor zij niet in de gelegenheid is om de zwemlescursussen in het gehuurde uit te voeren.
 • Fun2Swim zal in bovenstaande situatie ouder/verzorger hiervan direct informeren.
 • Fun2Swim zal zich intensief inspannen om in een situatie, als hierboven omschreven, naar vervangende zwemlesruimte te zoeken.
 • Alle zwemlescursussen worden met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid voorbereid en gegeven.

F Ongevraagde informatie is noodzakelijk

 • De bij de inschrijving bekend zijnde lichamelijke en/of geestelijke beperkingen van c.q. gezondheidsrisico’s voor het leskind dienen bij het inschrijven van de zwemlescursus te worden vermeld. De instructeurs/trices zullen hierover met de inschrijvende ouder/verzorger contact opnemen.
 • Indien zich tijdens de zwemlescursus beperkingen van en/of risico’s voor het leskind zijn ontstaan, dient de inschrijvende ouder/verzorger de instructeurs/trices direct en voorafgaande aan de zwemles te informeren, teneinde de instructeurs/trices in de gelegenheid te stellen de lessen zo veilig mogelijk te laten verlopen.

G Gedragsregels

 • De ouder/verzorger dient zich te houden aan de voor de zwemlesaccommodatie geldende gebruiks- en gedragsregels en dient alle door het personeel en/of de instructeurs/trices van Fun2Swim te geven aanwijzingen stipt op te volgen.
 • Het bij herhaling zich niet houden aan de geldende gebruiks- en gedragsregels kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de zwemlescursus van het leskind zonder recht op restitutie van het reeds betaalde cursusgeld.

H Planning

 • Fun2Swim behoudt zich het recht voor om tussentijds wijziging aan te brengen in de planning van de zwemlescursussen of de cursusplaats, -lesdag en –tijdstip voor zover deze cursussen nog niet zijn gestart.
 • Fun2Swim behoudt zich het recht om voor een gestarte zwemlescursus extra lesdagen en –tijdstippen op te nemen.
 • Fun2Swim zal zich inspannen om de hier boven staande wijzigingen tot een minimum te beperken en hierover de inschrijvende ouder/verzorger direct te informeren.
 • De inschrijvende ouder/verzorger heeft, indien de cursus nog niet is gestart, het recht om in een wijzigingssituatie de zwemlescursus te annuleren en het vooruitbetaalde geld terug te ontvangen.

I Extra service

 • Als een ouder na het behalen van het A-zwemdiploma toch niet tevreden is over het niveau van zijn/haar kind, kan deze contact met ons opnemen. Gezamenlijk zullen we dan bepalen wat het probleem is en hoe het op te lossen.

J Privacy gevoelige informatie

 • Alle persoonsgegevens of vertrouwelijk informatie worden met respect voor de privacy van inschrijvende ouder/verzorger behandeld, tenzij Fun2Swim en/of de instructeurs/trices krachtens de wet hiertoe verplicht worden.

Onze zwemschool verwerkt de op het inschrijfformulier staande gegevens zorgvuldig. De gegevens worden na invullen en na akkoord verklaren van de Algemene Voorwaarden naar inschrijver retour gezonden een en ander ter controle van de aan ons verstrekte gegevens. Door het voldoen van de vooruitbetaling geeft u nogmaals een akkoord op onze Algemene Voorwaarden.

Fun2Swim verstrekt de aan ons verstrekte gegevens niet aan derden, mits u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Na het diplomazwemmen worden er foto’s genomen van de kinderen met hun instructeurs. De ouders krijgen een foto per e-mail en er wordt een foto op de site en/of FaceBook geplaatst.

Mocht uw kind, na het behalen van het internationale B-zwemdiploma, doorgaan voor het internationale C-zwemdiploma, dan geeft u hiervoor apart toestemming. Na het behalen van dit internationale C-zwemdiploma, wissen wij als Fun2Swim alle ons bekende NAW gegevens.

K Akkoordverklaring

 • Door verzending van de inschrijving verklaart inschrijvende ouder/verzorger bekend te zijn en in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden.

U kunt uw akkoordverklaring te allen tijde intrekken door de retour gezonden e-mail, n.a.v. de inschrijving, met uw wensen en/of klachten te zenden aan info@fun2swim.nl t.a.v. Ritchie Zuyderwijk.

L Verklaring afkortingen in deze Algemene Voorwaarden

 • ENVOZ staat voor Eerste Nederlandse Vereniging voor Opleiding van Zwemonderwijzers